LATVIJAS IELU VINGROŠANAS BUDŽETS UZ 2020. GADU

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu Federācijai 2020.gadā tiek piešķirti VKS ziedojumu līdzekļu finansējums
1 812 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divpadsmit euro) apmērā.

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
(turpmāk – Ministrija) saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes
valdes lēmumu šī Līguma ietvaros 2020.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta
federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem Federācijai tiek piešķirta dotācija
4 934 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro) apmērā