1. Vispārējie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija” (turpmāk – Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Street Workout and Calisthenics Federation”.

1.3. Biedrība ir juridiskā persona ar savu zīmogu, atribūtiku un simboliku, tā darbojas patstāvīgi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.4. Biedrība atzīst olimpiskās kustības principus, mērķus un uzdevumus, tiecas uz olimpiskajiem ideāliem, saskaņo savu darbību ar Latvijas Olimpisko komiteju un, esot starptautiskās ielu vingrošanas federācijas „World Street Workout and Calisthenics Federation” (WSWCF), kuras nosaukuma tulkojums latviešu valodā ir “Pasaules Strīt Vorkauta un Kalistēnikas federācija”, biedrs, pārstāv tajā Latvijas Republiku, kā arī piedalās WSWCF un citu starptautisko ielu vingrošanas organizāciju rīkotajās starptautiskās ielu vingrošanas sacensībās un citos pasākumos.

1.5. Biedrība tiecas uz to, lai, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk daudzi citu sporta veidu profesionālie sportisti savu augstās fiziskās sagatavotības kvalitātes bāzi iegūtu tieši ielu vingrošanas sportā, kā rezultātā vēlāk šie sportisti sevi apliecina visdažādākajos olimpiskajos sporta veidos, gūstot augstus sportiskos panākumus.

1.6. Biedrība savu darbību veic, sadarbojoties ar citām organizācijām, valsts, pašvaldību un privātajām, kā arī ārvalstu institūcijām.

1.7. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

1.8. Dalība Biedrībā neierobežo biedra tiesisko statusu, tā tiesības un pienākumus.

2. Biedrības mērķi

2.1. uz brīvprātības principiem apvienot sporta biedrības un citas juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlas nodarboties, attīstīt un popularizēt ielu vingrošanu un citas ar ielu vingrošanu saistītas sporta un veselības aktivitātes;

2.2. attīstīt ielu vingrošanas sportu Latvijā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, kā arī vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām;

2.3. veicināt kopējo ielu vingrošanas kā sporta popularitāti un attīstību Latvijā;

2.4. popularizēt ielu vingrošanu, kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību iesaistot sabiedrību sporta aktivitātēs;

2.5. vadīt un koordinēt darbu ielu vingrošanas sporta veidā Latvijā, sekmēt sportisko rezultātu izaugsmi;

2.6. organizēt ielu vingrošanas sacensības un sporta pasākumus federācijas biedriem, bērniem, skolēniem un citiem interesentiem;

2.7. organizēt dažāda līmeņa ielu vingrošanas sacensības, tai skaitā Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātus;

2.8. veicināt pieredzes apmaiņu par sporta organizēšanu ar citu valstu ielu vingrošanas un citu sporta veidu organizācijām;

2.9. organizēt izglītojošos pasākumus – konferences, seminārus, treniņu nometnes;

2.10. cieši sadarboties ar starptautisko ielu vingrošanas federāciju „World Street Workout and Calisthenics Federation”, kuras nosaukuma tulkojums latviešu valodā ir “Pasaules Strīt Vorkauta un Kalistēnikas federācija”, ceļot Latvijas ielu vingrošanas sportu starptautiskā līmenī, vienlaikus esot WSWCF biedra statusā.

2.11. veikt sabiedriskā labuma darbību organizējot sporta, aktīva dzīvesveida, atpūtas pasākumus fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, tajā skaitā sakopt esošās ielu vingrošanas treniņu vietas Latvijā, kā arī veidot jaunas ielu vingrošanas treniņu vietas;

2.12. savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības un nodrošināt, ka tās ievēro ikviena ielu vingrošanā Latvijā iesaistītā organizācija un sportisti.

3. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai sporta organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar ielu vingrošanas sporta veidu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pieteicējs (biedra kandidāts), parakstot iesniegumu, atzīst, ka viņam ir zināmi un viņš atzīst Biedrības statūtus un ar tiem saistītos pienākumus.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas neatbilst vispār pieņemtām normām, sportiskiem principiem, veic darbības pretēji Biedrības interesēm, noteiktajiem mērķiem.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrībā ir tiesības darboties personām ar īpašu statusu – Goda biedri. Goda biedrs ir persona, kas ar savu darbību devusi īpašu ieguldījumu Biedrības mērķu sasniegšanā.

4.8. Goda biedru uzņem un izslēdz Valdes noteiktajā kārtībā. Goda biedriem tiesības un pienākumus nosaka Valde. Goda biedriem nav balsstiesības Kopsapulcē.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. pieteikt sevi un savus biedrus Biedrības rīkotajās sacensībās.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, kā arī Latvijas Republikas spēkā esošos attiecināmos normatīvos aktus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā,

5.2.5. savlaicīgi informēt Valdi par organizētajām ielu vingrošanas sacensībām un citiem sporta pasākumiem, to iekļaušanai apvienotajā sacensību kalendārā,

5.2.6. nodrošināt sportistu, treneru un tiesnešu piedalīšanos dažāda veida sacensībās, nepieļaut vāji sagatavotu sportistu piedalīšanos starptautiskās sacensībās.

5.2.7. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Biedrības prezidents

8.1. Biedrības prezidents ir Biedrības Biedru sapulcē ievēlēts valdes loceklis.

8.2. Bierības prezidenta pilnvaru termiņš ir 4 (četri) gadi.

8.3. Prezidenta prombūtnes gadījumā, kā arī, viņam atsakoties no amata, vai viņa rīcības nespējas gadījumā, Prezidenta amatu līdz kārtējai Biedru sapulcei izpilda Viceprezidents.

8.4. Biedrības prezidentam ir šādas tiesības:

8.4.1. oficiāli pārstāvēt Biedrību Latvijas, ārvalstu un starptautiskās oganizācijās,

8.4.2. sagatavot un parakstīt Biedrības vārdā dokumentus, līgumus, nodomu protokolus un memorandus,

8.4.3. pieprasīt un saņemt visu nepieciešamo informāciju no Biedrības institūcijām,

8.4.4. iekļaut Biedru sapulces vai Valdes sēdes darba kārtībā iepriekš neparedzētus jautājumus,

8.4.5. sasaukt Biedru sapulces vai Valdes sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās,

8.4.6. izvirzīt pretendentus Biedrības Valdes locekļu, tai skaitā viceprezidenta un ģenerālsekretāra vēlēšanām,

8.4.7. izvirzīt Valdei patstāvīgo komisiju vadītāju kandidatūras.

8.5. Prezidenta kompetence:

8.5.1. Prezidents sasauc Biedrības valdi un vada tās darbību, paraksta Biedru sapulces un Valdes pieņemtos dokumentus;

8.5.2. Prezidents reprezentē Biedrību attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un citām organizācijām;

8.5.3. Prezidents pārrauga notikumus Biedrībā un izvērtē to atbilstību statūtiem, Biedru sapulces lēmumiem un Biedrības darbības mērķiem, kā arī pārrauga ielu vingrošanas sporta vispārējo attīstību Latvijas Republikā atbisltoši starptautiskajiem noteikumiem, sporta organizēšanas tradīcijām, vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām;

8.5.4. Prezidents izsaka attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskata par vēlamu vai pat nepieciešamu.

9. Biedrības viceprezidents un ģenerālsekretārs

9.1. Viceprezidentu un ģenerālsekretāru Biedru sapulcei apstiprināšanai izvirza prezidents. Biedrības viceprezidents ir Biedrības valdes loceklis.

9.2. Viceprezidents:

9.2.1. organizē Biedrības administratīvo pārvaldību, koordinē metodisku un sniedz juridisku atbalstu Biedrības mērķu izpildei;

9.2.2. veic Biedrības biedru un personu ar īpašu statusu uzskaiti, sniedz metodisku – juridisku palīdzību to sadarbībai ar Federāciju, citām organizācijām, valsts, pašvaldību un privātajām, kā arī ārvalstu institūcijām;

9.2.3. organizē Biedrības reglamentējošo un citu saistošo dokumentu sagatavošanu/nosūtīšanu Biedrības biedriem un citām personām, veic Biedrības Biedru sapulču un Valdes sēžu sagatavošanu, to lēmumu izpildes kontroli;

9.2.4. atbilstoši savai kompetencei veic Biedrības sadarbības projektu, tās rīkoto pasākumu tāmju un citu nepieciešamo dokumentu izstrādi;

9.2.5. veic Biedrības prezidenta uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām.

9.3. Ģenerālsekretārs:

9.3.1. organizē Biedrības sporta darba pārvaldību, koordinē Biedrības treneru padomes, tiesnešu kolēģijas un citu patstāvīgo komisiju darbību;

9.3.2. veic ikgadējā vienotā ielu vingrošanas sacensību kalendāra plāna izstrādi;

9.3.3. veic Latvijas Republikas čempionātu un mestarsacīkšu organizēšanu, sporta komandas sagatavošanu un līdzdalību starptautiskajās sacensībās;

9.3.4. atbilstoši savai kompetencei veic Biedrības rīkoto pasākumu rīkojumu, tāmju un citu nepieciešamo dokumentu izstrādi;

9.3.5. veic Biedrības prezidenta uzdevumu izpildi, kontaktējoties ar Latvijas un starptautiskajām organizācijām.

9.4. Biedrības ģenerālsekretārs par savu darbību atskaitās Valdes sēdēs, kā arī pēc īpaša uzaicinājuma – Biedru sapulcēs.

10. Izpildinstitūcija

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem.

10.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

10.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

10.5. Valdes pilnvaru termiņš ir 4 (četri) gadi.

11. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. Biedru nauda

Biedrības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru, biežumu un samaksas kārtību nosaka valde.

13. Biedrības atļautie finanšu līdzekļi

Biedrības atļautos finanšu līdzekļus veido:

1) Regulārās biedru naudas maksājumi;

2) Valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu dotācijas, asignējumi un ziedojumi;

3) Ienākumi no sporta inventāra, Biedrības atribūtikas un citu materiālu pārdošanas vai iznomāšanas;

4) Ienākumi no Biedrībai piederošo tiesību realizēšanas;

5) Atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

6) Citi likumīgi ienākumi, kas nav aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.