PRASĪBAS TRENERIEM

Persona, kura vēlas saņemt Noteikumu 6.4.punktā minēto atzinumu, iesniedz Federācijai brīvas formas rakstisku iesniegumu ar lūgumu saņemt Federācijas atzinumu, nosūtot to uz Federācijas juridisko adresi. Iesniegumā Kandidāts norāda:

  • Savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko (ja atšķiras) dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektronisko pasta adresi;
  • Motivācijas teksta sadaļu, īsumā, uz ne vairāk kā 1 A4 lapas aprakstot savu līdzšinējo darbību ielu vingrošanā, treniņu procesus, metodes, treniņu partnerus u.c. nepieciešamo informāciju, kas varētu liecināt par to, ka Kandidātam ir pamatzināšanas ielu vingrošanas sportā.

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija (“Federācija”) ar 2019.gada 22.maija valdes lēmumu ir apstiprinājusi šādas prasības, lai fiziskajām personām, kuras vēlas kvalificēties par sporta speciālistiem ielu vingrošanas sportā (“Kandidāts”), būtu iespējams saņemt Federācijas atzinumu par personas atbilstību A,B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (“Noteikumi”), un jo īpaši šo noteikumu 6.4.punktam, un tieši:

Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu no Kandidāta iesnieguma saņemšanas brīža Federācijas valde sazinās ar Kandidātu, paziņojot tam, vai Kandidāts tiek virzīts uz otro atlases kārtu. Ja Federācijas valde ir apstiprinājusi Kandidāta kandidatūru uz otro atlases kārtu, Kandidātam jākārto teorētiskais un praktiskais pārbaudījums Federācijas norādītā un apstiprinātā veidā, laikā un vietā (“Akadēmija”);

Pozitīva Akadēmijas rezultāta sasniegšanas gadījumā Federācijas valdei ir tiesības ar gala lēmumu izsniegt Kandidātam Noteikumu 6.4.punktā minēto atzinumu.

Būtiskas piezīmes:

  1. Pasaules Ielu Vingrošanas Federācijas ielu vingrošanas treneru akadēmijas (WSWCF Academy) sertifikāts tiek pielīdzināts Federācijas Akadēmijas pozitīvam rezultātam un ir Noteikumu 6.4.punktā minētā atzinuma izsniegšanas pamats;
  2. Federācijas treneru Akadēmijas norises laiks ir no 1.marta līdz 30.novembrim;
  3. Pirms Akadēmijas Kandidātam jāveic treneru sertifikācijas akreditācijas maksa uz Federācijas rekvizītiem* šādā apmērā:
    1. Ja Kandidāts veiks apmācību Akadēmijas ietvaros – EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro) apmērā;
    1. Ja kandidāts ir ieguvis Pasaules Ielu Vingrošanas Federācijas ielu vingrošanas treneru akadēmijas (WSWCF Academy) sertifikātu – EUR 50 (piecdesmit eiro) apmērā.

*Biedrība “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija”

Reģ.Nr.40008148237

PVN Nr. LV40008148237

Juridiskā adrese: Pļavu iela 4, Ādaži, LV-2164

Kredītiestādes konts:

Banka: AS “SEB Banka”

Bankas konta Nr.LV51 UNLA 0050 0150 4046 2

Bankas kods: UNLALV2X