PRASĪBAS TIESNEŠIEM

Kandidāts, kurš vēlas saņemt nacionālās kategorijas (Latvijas Republikas) ielu vingrošanas tiesneša sertifikātu, iesniedz Federācijai brīvas formas rakstisku iesniegumu ar lūgumu saņemt Federācijas izsniegtu sertifikātu, nosūtot to uz Federācijas juridisko adresi. Iesniegumā Kandidāts norāda:

 • Savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko (ja atšķiras) dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektronisko pasta adresi;
 • Motivācijas teksta sadaļu, īsumā, uz ne vairāk kā 1 A4 lapas aprakstot savu līdzšinējo darbību ielu vingrošanā, treniņu procesus, metodes, treniņu partnerus, iepriekšējo tiesāšanas pieredzi, u.c. nepieciešamo informāciju, kas varētu liecināt par to, ka Kandidātam ir pamatzināšanas ielu vingrošanas sportā.

Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu no Kandidāta iesnieguma saņemšanas brīža Federācijas valde sazinās ar Kandidātu, paziņojot tam, vai Kandidāts tiek virzīts uz otro atlases kārtu. Ja Federācijas valde ir apstiprinājusi Kandidāta kandidatūru uz otro atlases kārtu, Kandidātam jākārto teorētiskais un praktiskais pārbaudījums Federācijas norādītā un apstiprinātā veidā, laikā un vietā (“Akadēmija”);

Pozitīva Akadēmijas rezultāta sasniegšanas gadījumā Federācijas valdei ir tiesības ar gala lēmumu izsniegt Kandidātam nacionālās kategorijas ielu vingrošanas tiesneša sertifikātu.

Būtiskas piezīmes:

 1. Pasaules Ielu Vingrošanas Federācijas ielu vingrošanas treneru akadēmijas (WSWCF Academy) sertifikāts tiek pielīdzināts Federācijas Akadēmijas pozitīvam rezultātam un ir nacionālās kategorijas ielu vingrošanas tiesneša sertifikāta izsniegšanas pamats;
 2. Federācijas tiesnešu Akadēmijas norises laiks ir no 1.marta līdz 30.novembrim;
 3. Pirms Akadēmijas Kandidātam jāveic tiesnešu sertifikācijas akreditācijas maksa uz Federācijas rekvizītiem* šādā apmērā:
  1. Ja Kandidāts veiks apmācību Akadēmijas ietvaros – EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro) apmērā;
  1. Ja kandidāts ir ieguvis Pasaules Ielu Vingrošanas Federācijas ielu vingrošanas treneru akadēmijas (WSWCF Academy) sertifikātu – EUR 50 (piecdesmit eiro) apmērā.
 1. Tiesnešu sertifikācija ir jāpiesaka vienā, divās vai visās trīs ielu vingrošanas disciplīnās – brīvā stila, spēka un/vai spēka izturības kategorijā –, kur attiecīgi katrā kategorijā ir jāsaņem savs sertifikāts un jāveic dalības maksa par katru sertifikāta veidu atsevišķi.
 2. Kandidāts, kurš ir ieguvis kādu no disciplīnu sertifikātiem, ir tiesīgs tiesāt ielu vingrošanas sacensības Latvijā 4 (četrus) gadus, pēc kā tam ir nepieciešams atjaunot savu sertifikātu, veicot visas augstākminētās darbības, kā arī papildus jāiegūst vismaz 40 (četrdesmit) akadēmiskās stundas Federācijas rīkotajos tiesnešu semināros.
 3. Ielu vingrošanas tiesnesim nav tiesību tiesāt sacensības tajā pašā disciplīnā, kurā tas piedalās. Šis nosacījums attiecas arī uz vienu no vairākiem (vai vairākiem vai visiem kopā) Latvijas Republikas Čempionāta atlases turnīriem vai pašu čempionātu jebkādā kombinācijā kārtējā gada ietvaros.

*Biedrība “Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija”

Reģ.Nr.40008148237

PVN Nr. LV40008148237

Juridiskā adrese: Pļavu iela 4, Ādaži, LV-2164

Kredītiestādes konts:

Banka: AS “SEB Banka”

Bankas konta Nr.LV51 UNLA 0050 0150 4046 2

Bankas kods: UNLALV2X