LATVIJAS IELU VINGROŠANAS BUDŽETS UZ 2023. GADU

Padomes valdes apstiprinātos un ar Ministriju saskaņotos valsts
budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu, šī
Līguma ietvaros Federācijas darbības un plānoto aktivitāšu nodrošināšanai
2023.gada pirmajā pusgadā (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam) no valsts budžeta
apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” līdzekļiem,
Federācijai tiek piešķirta dotācija 4 875 EUR (četri tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit pieci euro) apmērā (turpmāk arī – Dotācija), kas ietver arī
Federācijai iepriekš paredzēto (piešķirto) valsts budžeta finansējumu 2023.gada
pirmajā ceturksnī.”.

LATVIJAS IELU VINGROŠANAS BUDŽETS UZ 2022. GADU

Ievērojot Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
(turpmāk – Ministrija) saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes
valdes lēmumu, šī Līguma ietvaros Federācijas darbības un plānoto aktivitāšu nodrošināšanai
2022.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi”
līdzekļiem Federācijai tiek piešķirta dotācija 3 336 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro)
apmērā (turpmāk arī – Dotācija).

LATVIJAS IELU VINGROŠANAS BUDŽETS UZ 2021. GADU

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu Federācijai 2021.gadā tiek piešķirti VKS ziedojumu līdzekļu finansējums

1588 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divpadsmit euro) apmērā.

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – Ministrija) saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu šī Līguma ietvaros 2021.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem Federācijai tiek piešķirta dotācija 6143 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro) apmērā

LATVIJAS IELU VINGROŠANAS BUDŽETS UZ 2020. GADU

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu Federācijai 2020.gadā tiek piešķirti VKS ziedojumu līdzekļu finansējums

1 812 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divpadsmit euro) apmērā.

Latvijas Sporta Federāciju Padomes valdes apstiprinātos un ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – Ministrija) saskaņotos valsts budžeta līdzekļu sadales principus un kritērijus, ar Padomes valdes lēmumu šī Līguma ietvaros 2020.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem Federācijai tiek piešķirta dotācija 4 934 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro) apmērā